Posts Tagged ‘พระนอน’

ค้างคาวเขาช่องพราน

เขาช่องพราน ฝูงค้างคาว ราชบุรี

ค้างคาวเขาช่องพราน ค้างคาวจำนวนร้อยล้าน ยามใดใกล้ตะวันลับฟ้า ยามนั้นเสียงกระพือปีกจะดังก้องอยู่ปากถ้ำ และเมื่อทิวาราตรีมาบรรจบ ยามนั้นร้อยล้านค้างคาว จะทะยานสู่ฟากฟ้าออกหากิน ใครจะเชื่อว่า ค้างคาวร้อยล้าน อยู่ใกล้บ้านเรานิดเดียว นี่เอง…ที่ราชบุรี