Posts Tagged ‘วัดพระนอน’

พระนอนหงาย วัดพระนอน จังหวัดสุพรรณบุีรี

พระนอนหงาย จังหวัดสุพรรณบุรี

พระนอนปางหนึ่งของตำนานการสร้างพระพุทธรูป เป็นเครื่องรำลึกถึงและเคารพบูชาถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คราวเสด็จปรินิพาน ทุกถิ่นมีตำนานพระนอนทุกรูปตะแคงขวา เรียกว่าสีหไสยาสน์ ใครจะเชื่อว่าที่สุพรรณบุรีจังหวัดนี้ มีพระนอนหงายให้อัศจรรย์กว่าที่ใด