Posts Tagged ‘วัดพระแก้ว’

จิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลก

จิตรกรรมฝาผนัง วัดพระแก้ว

จิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลก อยู่ในวัดพระแก้ว ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองประเทศไทย มีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมล้ำเลิศราวกับเมืองสวรรค์ มีจิตรกรรมร้อยเรียง เล่าขานตำนานเรื่องรามเกียรติ์ถึง 178 ห้อง และนี่คือ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลก